ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
img2

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

5

หลักสูตร
ที่เปิดสอน

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รายละเอียด

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด

การออกแบบผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง รายละเอียด

อุตสาหกรรมศิลป์ รายละเอียด

NEWS & EVENT

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง 9 สถาบัน เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง 9 สถาบัน เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

update : 12 พ.ค. 2566 10:39:21 1328
นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ คว้ารางวัลระดับดีมาก และรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ คว้ารางวัลระดับดีมาก และรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

update : 12 พ.ค. 2566 10:38:26 1427
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรม “การทำอาหารไทย” ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จากประเทศสิงคโปร์

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรม “การทำอาหารไทย” ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จากประเทศสิงคโปร์

update : 12 พ.ค. 2566 10:36:11 1289