ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 4 ก.ค. 2558

บุคลากรประจำภาควิชา

  ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา
  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  อาจารย์มนัสพันธ์ รินแสงปิน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.ณัฎฐพร จักรวิเชียร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.สุชีวัน นาบุญมี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์คณิศร สินธุบุญ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ไชยเชิด ไชยนันท์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์รตานรี สุทธิพงษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ภควดี โอสถาพร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ฐานัตถ์ เค้าฉิม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.สุชาติ เตชะอุดมเดช
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์กอบชัย รักพันธ์ุ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ณัฐชนก เอื้อตรงจิตร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์อธิวัฒน์ วังใหม่
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.คุณธรรม สันติธรรม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์นภมินทร์ ศักดิ์สง่า
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  นายวิทยา มาบุญธรรม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์จิรสันต์ คำคุณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  นายพงษ์ชนะ ชุติมา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน